Kiểm soát độ mặn ao tôm

(TSVN) – Độ mặn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của tôm cũng như tác động đến các yếu tố chất lượng nước trong ao. Vì vậy, khi độ mặn thay đổi ngoài ngưỡng an toàn cần có những biện pháp kiểm soát kịp thời và phù hợp.

3 năm trước

error: Content is protected !!