Giao nhiệm vụ thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng

(TSVN) – Ngày 3/11, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 4384/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ quy định tại Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 4/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của FAO đến năm 2025.

4 năm trước

error: Content is protected !!