Khát vọng hùng cường

(TSVN) – 2020 là một năm then chốt trong chu trình 5 năm phát triển 2016 – 2020 của Việt Nam. Tuy đại dịch COVID-19 là một thách thức rất lớn, nhưng chúng ta vẫn đạt được những kết quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, được truyền thông và bạn bè quốc tế ca ngợi. Thành tựu này thể hiện sự đồng lòng, ý chí tự lực tự cường của toàn dân tộc.

3 năm trước

error: Content is protected !!