Masan và De Heus thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược nâng cao năng suất chuỗi giá trị đạm động vật

Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“MML”) và Công ty TNHH De Heus đã ký kết Bản ghi nhớ về Quan hệ Hợp tác Đối tác (“MOU”). Theo nội dung ký kết, các bên sẽ tìm hiểu quan hệ đối tác chiến lược và các cơ hội hợp tác kinh doanh, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

3 năm trước

error: Content is protected !!