Sông Cầu (Phú Yên): Áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản

Thời gian qua, Phòng Kinh tế TX Sông Cầu đã thực hiện tốt nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất những đề tài, dự án; phối hợp hiệu quả với các nhà khoa học đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ sản xuất ở vùng nông thôn, ven biển trên địa bàn thị xã.

3 năm trước

error: Content is protected !!