Phú Yên: Bảo vệ giá trị tài nguyên biển đảo, phục vụ phát triển kinh tế

Để Phú Yên trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định, các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến biển, đảo của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc quản lý tổng hợp phù hợp hệ sinh thái (HST) biển.

3 năm trước

error: Content is protected !!