Vạn Ninh (Khánh Hòa): 2 tháng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.060 tấn

Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện đạt 2.060 tấn, bằng 15,35% kế hoạch.

3 năm trước

error: Content is protected !!