Đa dạng hình thức tuyên truyền về biển, đảo

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền biển, đảo. Qua đó, tạo sự lan tỏa và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

3 năm trước

Nỗ lực để lan tỏa tình yêu biển, đảo

Thời gian qua, Vùng 4 Hải quân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

3 năm trước

error: Content is protected !!