T5, 23/07/2020 11:23

Hội Nghề cá Việt Nam tuyển tư vấn viên

Tư vấn Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản

1. Giới thiệu chung

Việt nam là một trong 5 nước đứng đầu về xuất khẩu tôm nuôi nước lợ, và là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu về cá tra trên thế giới. Vùng đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL) với các lợi thế về tự nhiên, là vùng nuôi trồng thủy sản chủ yếu của Việt Nam, sản xuất hơn 70% sản lượng nuôi trồng thủy sản của cả nước. Nuôi tôm nước lợ và cá tra là 2 đối tượng nuôi chính, quan trọng nhất ở ĐBSCL. Vùng ĐBSCL chiếm 92% diện tích và 83% sản lượng tôm nuôi nước lợ, sản xuất 1,2 triệu tấn cá tra đưa lại giá trị xuất khẩu 1,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, nuôi tôm nước lợ và cá tra ở ĐBSCL đang phải đối mặt với 1 số thách thức, đó là: dịch bệnh, lạm dụng kháng sinh, hóa chất trong quá trình nuôi, nguy cơ ô nhiễm môi trường, không đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm thủy sản, gây tổn thất kinh tế, ảnh hưởng tới sinh kế của người dân.

Dịch bệnh trong nuôi tôm, cá tra và môi trường nước có quan hệ chặt chẽ, nhiều năm qua, chính phủ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng cục thủy sản, Cục Thú y, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các doanh nghiệp, hộ nuôi đã có nhiều nỗ lực trong quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh phục vụ nuôi tôm, cá tra. Những nỗ lực đó vẫn còn những hạn chế, đó là sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp, người dân trong quan trắc, giám sát môi trường và dịch bệnh chưa tốt để có hiệu quả hơn trong kiểm soát dịch bệnh và môi trường. Số liệu quan trắc môi trường và dịch bệnh do các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người nuôi thu thập còn phân tán, chưa được tổng hợp, sử dụng tốt nhất để hiểu rõ hơn quan hệ giữa chất lượng môi trường nuôi với phát sinh dịch bệnh. Để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và môi trường trong nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi tôm và cá tra nói riêng cần hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh. Các số liệu, thông tin môi trường, dịch bệnh thu thập được cần được tổng hợp, phân tích toàn diện để đưa các quyết định quản lý và áp dụng các kỹ thuật nuôi thích hợp, do vậy cần nâng cao chất lượng phương pháp quan trắc và phân tích tổng hợp các số liệu môi trường, dịch bệnh. Để sử dụng hiệu quả nhất các số liệu quan trắc môi trường, dịch bệnh thu thập được cần xây dựng hệ thống, cơ chế tổng hợp, phân tích thông tin quan trắc phục vụ quản lý và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Nhận thức tầm quan trọng của việc hợp tác công tư trong giải quyết các thách thức của nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập nhóm hợp tác công tư ngành thủy sản (PPP thủy sản) gồm đại diện từ phía nhà nước (Tổng cục thủy sản), các tổ chức phi chính phủ (Hội nghề cá Việt Nam, IDH, GIZ, WWF), doanh nghiệp (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản). Nhóm PPP thủy sản  xây dựng dự án: Hỗ trợ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long thông qua hợp tác công tư.

Dự án gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1: Đẩy mạnh hợp tác công tư trong quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Hợp phần 2: Nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản thông qua quản lý tốt hơn giống, thức ăn, kháng sinh, hóa chất. Hợp phần 3: Nâng cao hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nuôi trồng thủy sản.

2. Mục tiêu của dịch vụ tư vấn

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản phục vụ quản lý và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

3. Nhiệm vụ của Tư vấn

Tư vấn phối hợp chặt chẽ với các cán bộ chuyên môn liên quan hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh tại Tổng cục Thủy sản (Vụ nuôi trồng thủy sản, Trung tâm thông tin thủy sản), Cục Thú Y, các Trung tâm quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu long, các doanh nghiệp, người nuôi tôm, cá tra để triển khai các hoạt động sau:

Đánh giá hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản hiện có tại Tổng cục thủy sản.

Xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng mạng internet về quan trắc môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Các nhà quản lý, doanh nghiệp, người sản xuất có liên quan có thể nhập số liệu, tham khảo số liệu, nhận kết quả phân tích, hướng dẫn kịp thời các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp với hiện trạng môi trường, dịch bệnh quan trắc.

Xây dựng cơ chế nhập số liệu quan trắc và nhận kết quả phân tích, hướng dẫn quản lý, kỹ thuật, cơ chế phản ứng sớm với các thay đổi bất thường của môi trường và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

Đào tạo, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân về sử dụng hệ thống quản lý số liệu, báo cáo, phản hồi thông tin quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh. 

4. Các sản phẩm giao nộp

(1) Hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản được xây dựng đáp ứng nhu cầu của cơ quan quản lý và người nuôi trồng thủy sản.

(2) Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản,bao gồm: cơ chế, cách nhập số liệu quan trắc và nhận kết quả phân tích.

(3) Thực hiện 3 lớp đào tạo, tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý cơ sở số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

(4) Báo cáo tổng kết tư vấn (Tiếng Việt Và Tiếng Anh).

5. Số lượng, Yêu cầu năng lực và trình độ của tư vấn

Số lượng tư vấn: 01 tư vấn, trong đó:

Tư vấn có trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống quản lý số liệu on line, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường, giám sát dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

Có khả năng làm việc nhóm, có kinh nghiệm làm việc với các đối tác khác nhau.

6. Khung thời gian và chế độ báo cáo

Toàn bộ hoạt động tư vấn phải được tiến hành và hoàn thành trong vòng 4 tháng, từ 15/2/2019 đến 15/6/2019.

Tư vấn có trách nhiệm báo cáo chủ đầu tư về tiến độ thực hiện và chịu sự giám sát của chủ đầu tư.

Mỗi báo cáo phải được chuẩn bị và giao nộp với số lượng 01 bộ kèm theo bản mềm lưu 01 USB. Khung thời gian thực hiện các dịch vụ tư vấn và báo cáo cụ thể như sau:

7. Chi phí hoạt động tư vấn

Phí chi trả tư vấn:  áp dụng theo khung phí tư vấn EU.

Chi trả đi lại, khách sạn của tư vấn trong quá trình triển khai hoạt động tư vấn theo thực tế kế hoạch tư vấn được phê duyệt.

8. Hồ sơ và Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tư vấn

Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ tư vấn: 1 Đơn bày tỏ cung cấp dịch vụ tư vấn.  CV (1 bản Tiếng Việt và 1 bản Tiếng Anh) và Đề xuất phương pháp, kế hoạch thực hiện tư vấn.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/1/2019 đến 10:00 ngày 5/2/2019

Nơi nhận hồ sơ: Hội nghề cá Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Chi tiết liên hệ: Ông Phạm Anh Tuấn, email: anhtuanpham815@yahoo.com.vn; điện thoại: 0913201495.

    error: Content is protected !!