T5, 11/05/2023 02:11

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 8/5/2023, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã ký ban hành Quyết định số 1789/QĐ-BNN-TCCB về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư.

Vị trí và chức năng

Cục Kiểm ngư là tổ chức thuộc Bộ NN&PTNT, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại Tổng cục Thủy sản thành Cục Kiểm ngư và Cục Thủy sản. Cục Kiểm ngư thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng. Cục Kiểm ngư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Cục Kiểm ngư đặt tại TP Hà Nội.

Chi đội Kiểm ngư số 4, Cục Kiểm ngư tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân các tỉnh miền Trung. Ảnh: Báo Lao động

Nhiệm vụ và quyền hạn

– Trình Bộ trưởng Bộ NN&PTTNT: Các dự thảo: luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm, cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án, đề án và công trình quốc gia về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Chỉ định, công bố danh sách cảng biển cho tàu vận chuyển, chuyển tải thuỷ sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng. 

– Tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật; tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Cục theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. 

– Ban hành các văn bản cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Cục. 

– Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Ngoài ra, Quyết định còn đề cập đến một số nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm ngư về tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; bảo đảm chấp hành pháp luật về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; kỹ thuật, hậu cần kiểm ngư. 

Cùng đó, Cục Kiểm ngư có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý các nhiệm vụ, chương trình, đề tài, đề án, dự án về điều tra, môi trường trong lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo phân công, phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng. Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU; đầu mối tổ chức thực hiện việc chống khai thác IUU; kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các cảng cá và cảng biển nhập khẩu sản phẩm thủy sản. Tuyên truyền biển đảo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, pháp luật các nước có liên quan trong lĩnh vực thủy sản; hướng dẫn ngư dân và tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản; đưa tin nóng trên truyền hình, thiết kế, in ấn biểu mẫu chuyên ngành kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển theo quy định của pháp luật. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; khai thác, thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Phối hợp với cơ quan khác có liên quan trong hoạt động kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản theo quy định của pháp luật. Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống cộng tác viên cung cấp thông tin nghề cá, hỗ trợ hoạt động của kiểm ngư; thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, vật chứng; hoạt động điều tra, trưng cầu giám định về các nội dung liên quan đến nghiệp vụ kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Xây dựng và phát triển lực lượng kiểm ngư theo quy định. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và các cá nhân, tổ chức có liên quan về kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tổ chức cấp thẻ kiểm ngư cho công chức làm việc tại cơ quan kiểm ngư trong phạm vi cả nước theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra đối với hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật. Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước về hoạt động kiểm ngư, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2023.

Vân Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!