Lập UBQG thực hiện phát triển kinh tế biển

Chưa có đánh giá về bài viết

Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được thành lập theo quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các Phó Chủ tịch khác gồm Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các ủy viên là đại diện nhiều ban, ngành cùng Chủ tịch UBND 28 tỉnh, thành phố thuộc trung ương có biển và một số chuyên gia, nhà khoa học.

Ảnh minh họa

Ủy ban thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; giúp Thủ tướng đôn đốc việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ủy ban, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ủy ban, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban; Cơ quan thường trực của Ủy ban có Văn phòng giúp việc đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!