Quảng Ninh: Phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2015

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, các chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản về nguy cơ, tác hại của bệnh dịch trong nuôi trồng thủy sản, góp phần phát triển nghề nuôi trồng thủy sản an toàn và bền vững, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7521/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2015.

Theo kế hoạch, đối với công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản, cán bộ thú y cơ sở về công tác phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản thông qua tập huấn, hội thảo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, tờ rơi, áp phích.

 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi năm 2015 là gần 14,5 tỷ đồng

Công tác kiểm dịch, kiểm tra chất lượng con giống và kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y thủy sản phải thực hiện kiểm dịch theo đúng quy định, giám sát dịch bệnh thủy sản theo từng lô kiểm dịch; rà soát kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh, để tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát chất lượng con giống. Đồng thời thực hiện việc giám sát, tái kiểm dịch con giống thủy sản nhập từ tỉnh ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống; cơ sở, vùng nuôi thủy sản; cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản…

Đối với công tác phòng bệnh cho động vật thủy sản, UBND tỉnh yêu cầu định kỳ thu mẫu giám sát chủ động dịch bệnh trên các đối tượng nuôi chủ lực tại các vùng nuôi tập trung và các ổ dịch cũ năm 2014. Ngoài ra, cần tăng cường quan trắc môi trường định kỳ, thường xuyên tại các vùng, ao nuôi tôm, cá biển, nhuyễn thể, kịp thời khuyến cáo cho các cơ quan quản lý địa phương, các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất đạt hiệu quả… Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là gần 14,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là hơn 4 tỷ, ngân sách cấp huyện là hơn 10 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở nguồn vốn ngân sách địa phương và ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đề ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ninh; chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở động vật thủy sản tại địa phương, đơn vị đảm bảo sát thực, hiệu quả.

Trung tâm thông tin

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!