Xây dựng chiến lược phát triển thủy sản giai đoạn mới

Chưa có đánh giá về bài viết

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự thảo Chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cụ thể, tại Thông báo 412/TB-VPCP, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT khẩn trương tiến hành tổng kết Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2020. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng chiến lược phát triển thủy sản cho giai đoạn mới như chỉ đạo tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương VII khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng cơ cấu lại ngành thủy sản, giảm dần khai thác, chuyển sang nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá, dịch vụ hậu cần, áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành thủy sản.

Cá mú là đối tượng nuôi biển có giá trị cao ở Phú Quý, Bình Thuận   Ảnh: CTV

Giảm khai thác, chuyển sang nuôi trồng thủy sản là một trong những chiến lược phát triển thủy sản – Ảnh: CTV

Trên cơ sở chiến lược phát triển thủy sản cho giai đoạn mới, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT xây dựng đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và các đề án cần thiết khác để triển khai thực hiện chiến lược.

Tại Thông báo 413/TB-VPCP, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!