Thanh Hóa: Lập Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 12639/UBND-NN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở NN&PTNT về đề cương nhiệm vụ lập Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: Ngày 25/2/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2382/UBND-THKH thống nhất mẫu đề cương và trình tự, thủ tục chủ yếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các Chương trình trọng tâm, Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá và các Đề án theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn Số 971/SKHĐT-TH ngày 18/2/2021; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thiện theo đúng mẫu đề cương đối với các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá và các Đề án thuộc kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1203/SKHĐT-TH ngày 1/3/2021 hướng dẫn các đơn vị thực hiện).

Giao Sở NN&PTNT căn cứ vào hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hoàn chỉnh đề án, trình duyệt theo quy định, đảm bảo chất lượng và thời gian theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 201/TB-UBND ngày 30/7/2021.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!