Bài phát biểu của TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Đây là bài phát biểu của TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên Hiệp hội Việt Nam tại Hội thảo “Trí thức trẻ kiên định với con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Kính thưa đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn;

Kính thưa đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;

Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương, các vị khách quý,

Thưa các đồng chí chủ trì hội thảo;

Thưa các bạn đoàn viên, thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ của Việt Nam,

Trước hết thay mặt cho Đảng Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tôi đánh giá cao việc phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương Đảng để tổ chức hội thảo có ý nghĩa về mặt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên ngày hôm nay.

Tại Hội thảo, chúng ta đã nghe 07 báo cáo tham luận trình bày và nhiều câu hỏi, trao đổi, thảo luận của các bạn đoàn viên, thanh niên đến từ nhiều cơ quan trung ương khác nhau. Qua hội thảo, tôi tin tưởng rằng các bạn đoàn viên, thanh niên đã nắm rõ được các vấn đề cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã đang và sẽ kiên định đi theo con đường đó mà Đảng và Bác kính yêu đã lựa chọn. Các vấn đề cốt lõi đó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích bằng lập luận khoa học, thuyết phục, mang tính chất tổng kết thực tiễn cao.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ xã hội mang trong mình bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội khác. Định hướng xã hội chủ nghĩa chính là phát huy mặt tích cực và hóa giải, giảm thiểu mặt tiêu cực của thị trường, gắn với phát huy đầy đủ vai trò nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở rất quan trọng cho phân tích, đánh giá tình hình và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ, tránh các biểu hiện chủ quan, nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn hoặc xa rời, chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí, các bạn Đoàn viên, Thanh niên.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản cũng có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột vũ trang, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục có những ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế – xã hội. Nhân loại đang bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và công nghệ, tiếp cận mới, cách vận hành mới; dự báo sẽ tạo những biến chuyển sâu sắc và toàn diện trong đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Ở trong nước, sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên, tăng trưởng GDP tăng, chất lượng cuộc sống tăng, chất lượng nguồn nhân lực tăng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có đường lối ngoại giao uyển chuyển, linh hoạt, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi, vừa mang đến những khó khăn, thách thức đối với đoàn viên, thanh niên và công tác Đoàn.

Chúng ta đều biết rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ. Đoàn Thanh niên luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, đã và đang chứng tỏ vai trò là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, do chưa được từng trải, thiếu kinh nghiệm sống, thanh niên cũng là đối tượng bị các thế lực xấu, thù địch tìm cách tiếp cận, lôi kéo, kích động, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Do vậy, một lần nữa lại khẳng định được tầm quan trọng của hội thảo ngày hôm nay, một buổi sinh hoạt chính trị rộng rãi nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên với con đường Chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đã chọn.

Thưa các đồng chí,

Hôm nay, các đồng chí đã thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hiện thực hoá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đó là những kiến nghị xác đáng, đáng trân trọng. Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng mà đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục phải thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

– Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Đoàn phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập những tấm gương cao đẹp của các thế hệ cha, anh, của các đồng chí đi trước đã cống hiến hết sức mình cho đất nước, cho dân tộc, cho Đảng ta.

– Hai là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, chúng ta cần hết sức coi trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận của Đảng, thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

– Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên. Đặc biệt, quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là đội ngũ trí thức trẻ; định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Đoàn phải thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích và phát huy lớp thanh niên tiên tiến; đồng thời chú ý quan tâm chăm lo cho những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thứ tư, chúng ta đã biết muốn làm được cách mạng phải có lý luận cách mạng.

Do đó, tôi muốn các đồng chí, nhất là các đồng chí lãnh đạo của các tổ chức đoàn cần học, học nữa, học mãi về bản chất của thời đại, của sự phát triển; về xu thế phát triển của thế giới, của KH&CN của cuộc cách mạng 4.0. Chỉ đơn giản không rõ bản chất thì chỉ là khẩu hiệu không rõ công việc phải làm.

Thứ năm, khi nhận thức rõ, hiểu rõ thì tuổi trẻ phải là đi đầu vào sự nghiệp đó với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Trong thời đại ngày nay khi mà những gì còn là viễn tưởng, bằng khoa học và công nghệ đã trở thành hiện thực. Những gì hôm nay các bạn tưởng là viễn tưởng, kể cả một số sự việc tưởng là mê tín dị đoan có thể lại là sự thật trong cuộc sống. Muốn khoảng cách thời gian đó rút ngắn phải nhờ vào ai? Chính là nhờ vào thanh niên, vào tuổi trẻ. Tuổi trẻ Việt Nam đầy trí tuệ, đầy khát vọng cống hiến, chắc chắn sẽ làm được việc đó để không phụ lòng sự tin tưởng của Đảng, của các thế hệ cha anh.

Thưa các đồng chí, các bạn!

Từ phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Lãnh đạo và Đảng uỷ rất vui mừng và đánh giá các những đóng góp thiết thực có ý nghĩa cao, cụ thể của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trong nhiều năm qua, từ hoạt động chuyên môn, hoạt động thiện nguyện, giáo dục công tác tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trẻ trong hệ thông Liên hệp Hội Việt Nam. Trong thời gian tới, Lãnh đạo và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và luôn sát cánh với các đồng chí, với Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam để các đồng chí có thể phát huy và hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của mình trong con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, thực sự trở thành cánh tay phải của Đảng, là nơi tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức trẻ, bản lĩnh, trình độ, cống hiến cho xã hội.

Một lần nữa xin được chúc mừng các đồng chí đã tổ chức thành công hội thảo ngày hôm nay. Xin chúc các đồng chí Lãnh đạo luôn dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc, chúc các bạn trẻ, đoàn viên, thanh niên luôn tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo với tinh thần xung kích, đúng như câu nói “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!