Bình Thuận: Kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 với mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm tuyên truyền các nội dung về biển và đại dương; phát triển bền vững kinh tế biển của Bình Thuận; chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, sẽ tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm gắn với thực tiễn từng ngành, từng địa phương. Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và nhân dân trong công cuộc bảo vệ biển, đảo và phát triển bền vững kinh tế biển. Thông qua công tác tuyên truyền nhằm truyền cảm hứng, niềm tự hào cho các tầng lớp nhân dân về biển, đảo quê hương; động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương.

biển và đại dương
Nhân dân chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ biển và đại dương (Ảnh: N. Lân)

Yêu cầu các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông về biển và đại dương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Rà soát, lập danh mục các dự án cụ thể và xác định nguồn vốn sử dụng thực hiện các nhiệm vụ. Đổi mới nội dung và hình thức truyền thông gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

Để kế hoạch đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Phải đánh giá, rà soát, điều chỉnh và ban hành mới các chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án truyền thông liên quan đến biển và đại dương. Đa dạng hóa hình thức và nội dung truyền thông về biển và đại dương. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân, ngăn chặn, xử lý thông tin sai lệch. Tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động truyền thông…

Minh Vân

Nguồn: Báo Bình Thuận

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!