Bộ NN&PTNT ban hành kế hoạch thực hiện đề án nuôi biển

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu là nhằm đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 4/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và yêu cầu chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành địa phương, đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT giao Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển căn cứ quy hoạch, định hướng phát triển của từng địa phương và tình hình thực tế, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai các nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp trong Đề án đã được phê duyệt; lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án các chương trình, đề án có liên quan tại địa phương; xây dựng các chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển của địa phương đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu… 

Các nhiệm vụ được đặt ra là rà soát/sửa đổi ban hành mới các chính sách khuyến khích phát triển nuôi biển; Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan trong lĩnh vực này (giống, thức ăn, lồng nuôi, vùng nuôi…); Phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển…

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!