Long An: Hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/dự án thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh mới ban hành, các hộ trên địa bàn xã bãi ngang, xã thuộc Chương trình 135 có dự án nuôi trồng thủy sản sẽ nhận được nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Dự án nuôi trồng thủy sản được nhận nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Cụ thể, các dự án nuôi trồng thủy sản gồm: Hỗ trợ giống thủy sản; thức ăn, vắc xin; cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản; ngư cụ đánh bắt. Mức hỗ trợ tối đa cho dự án do UBND tỉnh phê duyệt là 400 triệu đồng/dự án; dự án do UBND huyện phê duyệt tối đa 300 triệu đồng/dự án. Trong đó, mức chi chuyên môn của dự án được hỗ trợ như sau: Hộ nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ và hộ mới thoát nghèo là 10 triệu đồng/hộ. Ngoài ra theo quy định, mức chi xây dựng và quản lý dự án không quá 4% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 8% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án. Cùng đó, kinh phí xây dựng và quản lý dự án được xác định trong quyết định phê duyệt dự án và được chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (không được chi từ nguồn vốn đóng góp của dân, vốn lồng ghép khác).

Phan Thảo

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!