Kiểm nghiệm hóa chất, khánh sinh cấm trong thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Bộ NN&PTNT đang lấy ý kiến góp ý của các đơn vị để đưa ra yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm một số chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản có quy định giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu (MRPL) thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, MRPL là nồng độ nhỏ nhất được phát hiện của một chất cần xác định trong mẫu thử nghiệm. Thông số này được quy định để hài hòa hiệu năng của các phương pháp kiểm nghiệm đối với một số chất không quy định giới hạn tối đa cho phép. Về mức MRPL đối với một số hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản: Trước mắt áp dụng các mức MRPL đối với các chỉ tiêu: Chloramphenicol, Nitrofuran, Malachite Green trên cơ sở tham khảo quy định của Liên minh châu Âu.

Về thông báo kết quả kiểm nghiệm và biện pháp xử lý đối với thực phẩm thủy sản: Trường hợp kết quả phân tích hóa chất, kháng sinh cấm thấp hơn giá trị CCβ: cơ sở kiểm nghiệm thông báo kết quả “không phát hiện”; tổ chức, cá nhân được phép lưu thông thực phẩm thủy sản trên thị trường. Trường hợp kết quả phân tích hóa chất, kháng sinh cấm lớn hơn hoặc bằng giá trị CCβ và nhỏ hơn giá trị MRPL, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông thực phẩm thủy sản trên thị trường và lưu trữ đầy đủ hồ sơ về các trường hợp thông báo kết quả “dưới ngưỡng MRPL”. Nếu có 4 lô hàng sản xuất bị thông báo kết quả “dưới ngưỡng MRPL” trong vòng 6 tháng với cùng loại sản phẩm thủy sản và chỉ tiêu phân tích, tổ chức, cá nhân phải tiến hành rà soát hệ thống quản lý chất lượng, ATTP và chuỗi cung ứng thực phẩm thủy sản để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các nội dung không phù hợp (nếu có). Trường hợp kết quả phân tích hóa chất, kháng sinh cấm lớn hơn hoặc bằng giá trị MRPL, tổ chức, cá nhân phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với thực phẩm thủy sản theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật An toàn thực phẩm và thu hồi, xử lý theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

An An

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!